Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z serwisu akceptujesz naszą politykę prywatności.
      kaski motocyklowe, odzież na motocykl, akcesoria       motocyklowe

Firma: 
Małgorzata Maćkowiak „M.S.-MOTO” 

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: 
Wójt Gminy Piaski 

Adres przedsiębiorstwa: 
Szelejewo Pierwsze 64 
63-820 Szelejewo Pierwsze 

Adres do reklamacji: 
Szelejewo Pierwsze 64 
63-820 Szelejewo Pierwsze 


Opis procedury reklamacji: 
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@motorshop24.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

Prawo odstąpienia od umowy: 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
Koszty przesłania Towaru do Kupującego są zwracane w wysokości najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Serwisie. 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@motorshop24.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: 
MS MOTO
ul. Wojska Polskiego 47
63-200 Jarocin


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 

[adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]. 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Koszt zwrotu rzeczy: 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

Brak możliwości odstąpienia od umowy: 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
• zawartej w drodze aukcji publicznej; 
• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: 
Kupujący zobowiązany jest dostarczyć nam rzeczy bez wad. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Sposób i termin zapłaty za zakupy: 
Na wpłatę oczekujemy do 14 dni. 
Sposoby płatności: przelew na nasze konto, płatność przy odbiorze (pobranie), karta kredytowa

Istnienie oraz treść gwarancji oraz sposoby jej realizacji: 
Każdy sprzedawany przez nas przedmiot posiada 24 miesiące gwarancji chyba że opisie aukcji zostanie wydłużony. Przedmiot należy reklamować w siedzibie naszej firmy lub jeśli posiada zewnętrzną kartę gwarancyjną bezpośrednio u Producenta.