Strona kożysta z plików cookie. Kożystając z serwisu akceptujesz naszą politykę prywatności.
      kaski motocyklowe, odzież na motocykl, akcesoria       motocyklowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu pod adreesm www.motorshop24.pl jest Małgorzata Maćkowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “M.S. MOTO” Małgorzata Maćkowiak, Szelejewo Pierwsze 64, 63-820 Szelejewo Pierwsze NIP: 696-139-98-22, REGON: 41152428, (dalej: Administrator/ADO).

2. Sklep internetowy motorshop24.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. ADO dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dane są przetwarzane. W szczególności ADO zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane i przechowywane starannie, zgodnie z prawem, w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą. ADO przetwarza dane osobowe Klientów adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i w czasie niezbędnym do realizacji tych celów.

4. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klientów danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

II Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

1. ADO zbiera dane osobowe dla określonych celów:
a) zawarcia i wykonania umów świadczenia usług oferowanych przez Sklep,
b) obsługi procesu rejestracji Konta Klienta, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji,
c) logowania do konta, będącego podstroną Sklepu, 
d) newslettera - jeśli Klient wyraził zgodę na przesyłanie informacji marketingowych.

W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Klientów dane do partnerów, tj. firmy kurierskiej oraz operatora płatności, przy czym ilość przekazywanych danych ograniczona jest do minimum. 

Podane przez Klienta dane mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

2. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:
a) nazwisko i imię,
b) adres zameldowania na pobyt stały,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu.
e) adres wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
f) numer identyfikacji podatkowej, w przypadku danych adresowych, dla firmy dokonującej zakupu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu realizacji usługi oraz wystawienia rachunku, za świadczone usługi.

4. Podając dane osobowe, Klient każdorazowo pytany jest o zgodę na ich przetwarzanie w konkretnym celu. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, Klient „klika” odpowiedni checkbox.

III Dostęp Klienta do danych osobowych

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdemu Klientowi przysługuje prawo usunięcia swoich danych osobowych, w każdym czasie.

3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: kontakt@motorshop24.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: „M.S.-MOTO” Małgorzata Maćkowiak, Szelejewo Pierwsze 64, 63-820 Szelejewo Pierwsze.

4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta Klienta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3 powyżej.

5. Administrator ustosunkuje się do żądań Klienta bez zbędnej zwłoki.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

7. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Klienta, którego dane dotyczą.

IV Polityka Cookies

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na  urządzeniu Klienta, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

2. Sklep motorshop24.pl wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) Identyfikacji Klientów jako zalogowanych na stronie Sklepu i pokazywania, że są zalogowani;
b) Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Serwisu;
c) Utrzymywania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) Dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta;
e) Optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Klienta;
f) Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Za pomocą plików cookies są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Klientów. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Klientów ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klientów, przy czym każdy z Klientów może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.

7. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

8. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta– w przypadku gdy   przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Klienta,
g) informacje o adresie IP.

9. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

10. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

V Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Sklepu należy kierować na adres: kontakt@motorshop24.pl.

3. Klienta obowiązuje aktualna polityka prywatności Sklepu.

4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

6. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

7. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności może usunąć swoje Konto.

8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 2 maja 2017 r.